Може ли неръждаема стомана да корозира?

Увод

При висококачествени неръждаеми стомани с над 10,5 % съдържание на хром е възможно образуване на ръжда. Дори аустенитни неръждаеми стомани със съдържание на Cr над 20 % и Ni над 8 % могат да корозират при неправилно боравене и обработка, или поради конструктивни дефекти.

Пасивиращ слой

Неръждаемите стомани, както и обикновените стомани, реагират с кислорода и образуват окисен слой. При обикновената стомана обаче кислородът реагира с наличните железни атоми и образува пореста повърхност, която позволява по-нататъшно развитие на реакцията. Това може да доведе до напълно „ръждясване“ на детайла. При неръждаемата висококачествена стомана кислородът реагира с хромните атоми, които са с относително висока концентрация. Хромните и кислородните атоми образуват плътен окисен слой, който пречи на по-нататъшното протичане на реакцията. Поради своята инертност към околната среда този окисен слой се нарича още пасивиращ слой. Свойствата, респ. издържливостта на пасивиращия слой зависят най-вече от състава на примесите в стоманата.

Корозия

Появата на ръжда при ’неръждаемите’ висококачествени стомани се дължи на две причини:

  • не може да се образува пасивиращ слой или
  • пасивиращият слой е разрушен

Високата степен на чистота благоприятства образуването на пасивиращ слой. Обработваните повърхности трябва старателно да се почистват от всички остатъци.

Описаните по-долу видове корозия са вследствие на разрушаване на пасивиращия слой:

Ерозивна повърхностна корозия

Ерозивната повърхностна корозия представлява равномерно отделяне на материал от повърхността на детайла. Този вид корозия възниква само под въздействието на киселини или силни основи върху повърхността на детайла. Материалът е достатъчно устойчив на повърхностна корозия, ако отделеното количество е под 0,1 мм годишно.

Точкова корозия (питингова)

Точкова корозия настъпва, когато пасивиращият слой е разрушен на места. За разрушаването са отговорни хлоридните йони, които в присъствието на електролит извличат от стоманата хромните атоми, необходими за образуването на пасивиращ слой. Образуват се микроскопични дупчици. Наличието на отлагания, външна ръжда, остатъци от шлака или оцветявания засилва точковата корозия.

Междукристална корозия

Междукристална корозия настъпва, когато под въздействието на топлината хромните карбиди се отделят от зърната и преминават в киселинния разтвор. Това става при следните температури:

  • аустенитни стомани 450° - 850°C
  • феритни стомани при над 900°C

Днес правилният избор на материал може да елиминира междукристалната корозия.

Контактна корозия

Контактната корозия възниква при контакт между различни метални материали в присъствието на електролит. Атакуван е по-неблагородният материал и той преминава в разтвора. В сравнение с повечето други метални материали неръждаемите стомани са по-благородни.

Подходящи продукти

Обратно към Енциклопедия на шлайфането


Всички помощни теми