Етичен кодекс на „ Клингспор“

Този Етичен кодекс описва в кратка и ясна форма основната ценностна система на Клингспор. Ако Ви се случи да не знаете как да се държите в определена ситуация, този Етичен кодекс трябва да Ви помогне да намерите подходящ начин на действие.

Кои сме ние

Клингспор е семейна компания с над 120-годишна традиция. Основана в Германия, днес групата Клингспор включва над 35 компании от всички континенти.

Устоите на нашата успешна корпоративна култура са изградени върху следните принципи:

  • Безупречност в работата
  • Устойчивост на растежа
  • Качество и безопасност на продуктите
  • Насърчаване на иновациите

 

Безупречност в работата

Безупречността и коректността определят нашата фирмена политика и нашето поведение. Това означава, че всеки наш служител по света в случай на съмнение винаги се води от следното правило:

„От всеки един служител в компанията, независимо от длъжността му, Клингспор очаква честно и безупречно поведение, винаги и навсякъде!“

Спазване на законите

За нас е естествено във всички наши подразделения да спазваме както приложимото местно законодателство, така и всички вътрешни директиви и инструкции. Бизнес успехът на Клингспор е възможен само в лоялна конкуренция. Затова избягваме каквото и да било нелоялно конкурентно поведение, най-вече антиконкурентни споразумения с клиенти, доставчици или конкуренти и всякакви нарушения на антитръстовото законодателство. Поради често широко тълкуваните закони трябва да се внимава най-вече в комуникацията с конкурентите, дори и в сдружения, да не се обменя по невнимание информация, свързана с картела. 

Без дискриминация

Ние не толерираме каквато и да било форма на дискриминация, основана на етническа принадлежност, националност, пол, културна идентичност, раса, възраст, увреждане, религиозни убеждения или сексуална ориентация. В групата Клингспор е забранена всяка форма на сексуален или психически тормоз.

Отговорно отношение към фирмената собственост

Ние се отнасяме към собствеността на Клингспор отговорно, като към наша собственост, но без да я използваме за лични цели и да я предоставяме на трети страни. Изключения от този принцип се допускат само с предварително разрешение от висшестоящ. По същия начин вътрешнофирмена информация, най-вече всички производствени и търговски тайни, може да се използва, съхранява или разпространява единствено за правилното бизнес управление.

Избягване на конфликт на интереси

Конфликтите на интереси обикновено водят до рискове за компанията и често поставят засегнатите служители лично в ситуация, която затруднява правилното решение или създава впечатление, че правилното поведение не е в полза на компанията. Ето защо, доколкото е възможно, искаме предварително да предотвратим конфликти на интереси. Като служители на Клингспор ние не извършваме странична дейност за конкуренти, клиенти или доставчици, и нямаме с тях финансови отношения като дялово участие (освен ако не е публично дружество или нямаме разрешение от висшестоящ).

Общото правило е, че ако има семейни, лични или финансови отношения, които в дадена ситуация влияят негативно върху вземането на обективно решение, за тях трябва да бъде уведомено висшестоящо лице и да се вземе решение за по-нататъшни действия в този случай.

Ежедневно в рамките на работното време всеки служител използва цялата си работна сила за компанията, което означава, че няма странична работа за други работодатели и не изпълнява други частни дейности.

Без корупция

Ние в групата Клингспор сме против корупцията. Подробности и указания за действие по темата за корупцията се съдържат в нашата антикорупционна политика, която е задължителна за цялата група Клингспор.

Дори относително безобидни случаи на корупция по места могат да имат както местни правни последствия, така и сериозно отрицателно отражение въобще върху Групата, да накърнят репутацията на Клингспор в световен мащаб и, например, големи международни клиенти да преустановят сътрудничеството си с нас. Следователно всички служители и ръководители в групата Клингспор трябва да предприемат незабавни и решителни действия срещу всеки случай на корупция и да преустановят незабавно всякакви взаимоотношения с корумпираните бизнес партньори.

Във връзка с темата за корупцията важи също правилото, че въз основа на нашата позиция/длъжност в Клингспор ние не бива да искаме от друг колега, особено от наш подчинен, да ни предоставя услуги или стоки, които иначе лично не бихме получили.

ИТ сигурност

Като служители на Клингспор ние се задължаваме да спазваме взетите от ИТ отдела и централата на Групата в Хайгер предпазни мерки и инструкции за предотвратяване на загубата на данни и за защита срещу киберпрестъпления.

При използване на служебно оборудване винаги се стараем да работим отговорно, за да избегнем загубата или повредата на файлове и ИТ системи. Освен общите предпазни мерки съхраняването върху преносими устройства винаги включва само запазване на действително необходимите данни и изтриване на старите и ненужни данни, ако е възможно.

Спазваме законите за защита на данните, както по отношение на личните данни на служителите, така и при използване на данни на трети страни, като напр. клиенти и доставчици.

Устойчивост на нашия растеж

Нашият растеж е устойчив както по отношение на бизнеса ни, така и по отношение на нашите служители и подразделения.

Umgang mit Geschäftspartnern

Устойчивият растеж може да бъде постигнат само ако се научим да печелим нови клиенти и да изграждаме дългосрочни отношения със съществуващите клиенти на базата на взаимен успех. За да успеем, трябва да сме постоянно фокусирани върху трайно успешното обслужване и осигуряване на нашите клиенти във всички основни и спомагателни процеси в цялата група Клингспор. Също така всеки от служителите в отделите, които нямат пряк контакт с клиенти, е нужно да осъзнава своето значение във веригата на обслужване и осигуряване на нашите клиенти. Ето защо концепцията за обслужване на клиенти се прилага не само за външни, но и за вътрешни клиенти в рамките на групата Клингспор, респ. между отделите.

Винаги внимателно изслушваме нашите клиенти и им даваме ясни и разбираеми отговори. Отговаряме на запитвания в срок и използваме проактивни подходи за решение. Грижим се съвестно за нашите клиенти и изпълняваме обещаното. За новите предизвикателства винаги се стремим да намерим конструктивно решение за клиента и за Клингспор.

Наша цел е изграждането на дългосрочно партньорство и с доказалите се доставчици. Ние ценим устойчивото конструктивно и професионално изпълнение на съвместни споразумения и общото конструктивно търсене на нови подходи за решение. Комуникацията както с нашите клиенти, така и с доставчиците трябва винаги да бъде ясна, точна, насочена към своевременно разрешаване на поставените въпроси.

Сътрудничество в рамките на групата Клингспор

Вярваме, че плоската йерархична структура, т.е. по всяко време директен достъп на служителите до висшестоящите и дългосрочен ангажимент на доказали се служители, са основните предпоставки за постигане на устойчив успех и своевременно реагиране на променящите се изисквания. 

Работим в конструктивно сътрудничество, с уважение и доверие помежду си. Това включва не само своевременното обработване на запитванията на колеги, но и откритото и честно общуване помежду ни с цел анализиране и решаване на проблемите.

Ние, служителите на Клингспор, предприемаме целенасочени и отговорни решения и действия. Наясно сме, че колегите и висшестоящите разчитат на нас да изпълняваме задачите си коректно, надлежно и в срок.

За една успешна иновационна култура и отговорно взаимодействие ние трябва да имаме отговорно отношение и към неуспехите, защото не винаги нещо добре обмислено и правилно изпълнено постига желания успех.

Принципът, че в работно време не бива да се консумира алкохол и др., е приложим дори и в страните и регионите, в които няма такава нормативна забрана.

По време на бизнес вечери и други подобни събития също трябва да се спазват съответните ограничения.

Поведение в ежедневната работа

Нашето поведение към бизнес партньори, колеги и служители е винаги учтиво и коректно. Наясно сме, че нашият външен вид и нашите думи и действия също изграждат представата за нас и за Клингспор и затова винаги се стремим към професионално поведение, отразяващо описаните в настоящия Етичен кодекс ценности.

Трудови стандарти

Ние в Клингспор се стремим максимално към избягване или намаляване на рисковете за хората и замърсяването на околната среда и най-пестеливо използване на ресурсите. За нас безопасността е на първо място, което означава, че всички наши продукти отговарят както на немските, така и на международните стандарти за безопасност. За нас обаче това означава също, че стандартите за безопасност и опазване на околната среда се спазват навсякъде във всички наши подразделения и заводи, за да се избегнат рисковете за нашите служители.

Клингспор отхвърля всички форми на детски и принудителен труд и не приема такива и от бизнес партньори. В съответствие на това Клингспор подкрепя също така принципите, които са заложени в основните трудови стандарти на МОТ (Международната организация на труда).

Качество и безопасност на нашите продукти

Компанията Клингспор е първокласен производител на абразиви. Печелим нашите клиенти с висококачествени продукти и високо ниво на обслужване.

Качеството на продуктите ни е гарантирано от нашите специфични производствени стандарти и не зависи от местоположението. Затова в различните центровете за производство и конфекциониране винаги спазваме вече установените производствени процеси. Усъвършенстването и по-нататъшното развитие на нашите производствени процеси гарантира същевременно и качеството на нашите продукти.

За нас безопасността на потребителя е задължително изискване за всички наши продукти и производствени технологии. Ето защо отдаваме голямо значение на членството ни в Организацията за безопасност на абразивите (oSa) и приветстваме присъединяването на всеки друг производител на абразиви към oSa.

Култура на иновациите

В своята над 100-годишна история нашата Група се превръща в един от водещите производители на абразиви. Компанията с над 35 дружества по целия свят се отличава със своя предприемачески дух, чиято цел е стабилното и устойчиво по-нататъшно развитие на Групата.

Това изисква иновативно мислене и действие на всички нива в компанията. Включва както нашата готовност конструктивно да оспорваме съществуващото, така и да сме отворени за навременно и активно насърчаване на значими промени.

Тази култура на иновации ни позволява и за в бъдеще в обстановка на бързо променящи се пазари и непрекъснат технически прогрес да предоставяме надеждни продукти и решения, които отговарят на нуждите на нашите клиенти.

Нарушения на корпоративната етика

Ако забележите, че служители нарушават този Етичен кодекс, споделете това първо с техни колеги, ако е възможно. Ако нарушението се повтаря или е на лице преднамерено нарушение, се свържете с Вашия началник, местното ръководство, ръководството на MKG или отговорник по комплайънс. Ако по изключение това е невъзможно за Вас поради лични причини, използвайте омбудсмана.

Омбудсман

В интерес на Клингспор и на всеки служител е съществуващите нередности и некоректни бизнес практики да бъдат спрени. За да могат да бъдат отстранени нарушенията на корпоративната етика, за тях трябва да се говори открито и директно. Когато даден служител по лични причини не може да се справи със ситуацията открито, в групата Клингспор той има възможност да подаде конфиденциален и анонимен сигнал до омбудсмана, за да привлече вниманието към некоректни бизнес практики и злоупотреби без страх от лични последствия. Омбудсманът не бива да се използва за ежедневни разногласия между служители и висшестоящи.

Свързването със службата на омбудсмана се осъществява чрез имейл или по телефона. Контакт: omb@klingspor.de Tel. +49 (2773) 922-388.

Ръководството на всяко дружество в Клингспор трябва да гарантира, че всички служители са информирани за ролята на омбудсмана и неговите актуални данни за контакт.

Последна редакция: 09.11.2018