Общи Условия за Продажба

Настоящите Общи условия за продажба се прилагат относно всички оферти и договори за продажба за и от името на "Клингспор България" ЕООД - дружество, регистрирано с ЕИК 131299701, със седалище и адрес на управление на ул. "Мюнхен"№14, гр. София 1528 (наричан по-нататък "Клингспор").

Заглавия

(1) Всички заглавия са само указващи и не са част от настоящите Общи условия за продажба.
 

Промени

(2) Всички цени и количествени отстъпки подлежат на промяна без предизвестие.


Условия и цени

(3.1) Плащането ще бъде дължимо не по-късно от края на месеца, следващ месеца на фактурата, издадена от Клингспор, като Клингспор има право да изиска плащане и по всяко време преди доставката.

(3.2) Цените не включват ДДС и подлежат на промяна без предизвестие.

(3.3) Ако стойността на поръчката надвишава минималната стойност за безплатна доставка, цената на транспорта се заплаща от Клингспор.

(3.4) Всички поръчки се приемат с изискване за "Минимална стойност за безплатна доставка". Под тази стойност, транспортните разходи се поемат от Клиента.

(3.5) Относно всички приети поръчки под прага за "Минимална стойност на поръчка", се начислява административна такса в допълнение към транспортната такса по т.3.4 по-горе.

(3.6) "Минималните стойности за безплатни доставки" и "Минималните стойности на поръчките" подлежат на промяна без предизвестие.

(3.7) Клингспор има правото да получи законната лихва за забава, изчислена за всеки ден забава върху всички просрочени суми, дължими от Клиента съгласно настоящите Общи Условия за продажба, до датата на извършване на плащането, включително периоди както преди, така и след всяко съдебно решение.

(3.8) Всички свързани разходи по събиране на задълженията на Клиента, заплатени от Клингспор, включително разходите за агенции за събиране на вземания, ще бъдат за сметка на Клиента.

(3.9) Мостри и пробните продукти се доставят от Клингспор само срещу заплащане, освен ако страните не са се договорили друго в писмена форма.

(3.10) Оферирана цена за стоки може да бъде увеличена от Клингспор, ако между датата на приемане на направена от Клиента поръчка и датата на доставката на съответните стоки за Клингспор настъпи увеличение на цената на труда, материалите и транспорта.
 

Количествени разминавания

(4) Поради естеството на производствения процес, Клингспор и Клиентът се съгласяват, че са позволени незначителни разминавания в количеството поръчани и доставени стоки, като разминаванията няма да надвишават 10% от поръчаното количество.

 

Дата на доставка, риск и анулиране

(5.1) Всяка дата за доставка, посочена от Клингспор, трябва да се счита за приблизителна и не може да бъде гарантирана.

(5.2) Ако Клингспор е принуден да анулира поръчка изцяло или частично, задължението на Клиента да извърши плащане за доставени стоки остава в сила.

(5.3) Всички рискове относно стоките преминават към Клиента при извършване на доставката.

 

Качество и годност. Ограничаване на отговорността

(6.1) Клиентът и длъжен до преценява по всяко време дали стоките на Клингспор са годни за съответната им употреба и Клиентът няма да разчита на никакви изявления, направени от или от името на Клингспор.

(6.2) Относно всички свои стоки, Клингспор гарантира, че същите са без дефекти и в рамките на производствената толерантност. Клиентът приема за допустими незначителни несъвършенства в цвета и външния вид. Всички дефекти, повреди или недостатъци трябва да бъдат съобщени от Клиента на Клингспор писмено, в рамките на седем дни от получаването на стоката. След този срок, Клингспор ще носи отговорност само по отношение на скрити дефекти.

(6.3) Решението на Клингспор за всеки твърдян дефект ще бъде финално и окончателно.

(6.4) Ако стоките, доставени или обработени от Клингспор, се окажат дефектни, Клингспор се задължава по свое усмотрение да ги замени, или възстанови цената на доставените стоки на Клиента, като отговорността на Клингспор в никакъв случай няма да надвишава разходите за замяна или цената, платена от Клиента за стоките.

(6.5) Всички гаранции и отговорности, независимо дали са изрични или наложени по пътя на тълкуването на приложимото право, са ограничени и Клингспор не носи отговорност за загуби или вреди от доставката на стоки или от тяхното използване, включително за техни дефекти или неправилно функциониране, както и да са причинени или възникнали, освен отговорност, която може да възникне в резултат на небрежност от страна на Клингспор, причинила нараняване или смърт.

 

Върнати стоки

(7) Клингспор не приема връщане на продадени стоки, освен ако не даде предварително писмено съгласие. Стоките, които са продадени с размер, изискан от Клиента, не подлежат на връщане в никакъв случай. Рискът относно стоки, за които е получено разрешение за връщане, се носи от Клиента по време на транспортирането им. Ако някоя стока бъде върната със съгласието на Клингспор, Клиентът дължи Такса за връщане в размер на 15% от фактурната стойност на връщаните стоки, плюс ДДС, начислявана при получаване на стоките.

 

Запазване на собствеността

(8) Рискът върху стоките преминава върху Клиента при доставка, но Клингспор остава законен собственик на стоката до момента, в който Клиентът заплати изцяло цената на стоката и всички други свои финансови задължения към Клингспор. Клиентът потвърждава, че до прехвърлянето на собствеността върху стоките, Клиентът ще държи стоките единствено от името и за сметка на Клингспор и ако е необходимо, Клиентът ще съхранява доставените стоки отделно от собствените си стоки и по такъв начин, че те да бъдат лесно разпознаваеми за Клингспор.

 

Запазване на авторското право и патенти

(9) Промишленият дизайн на стоките и съдържанието на всички текстове върху опаковки и всички останали стоки остава изключителна собственост на Клингспор и продажбата на тези стоки не представлява мълчаливо разрешение дадено на Клиента за извършване на каквито и да било действия, които биха представлявали нарушение на правата му на интелектуална собственост относно стоките.

 

Приложимо право и разрешаване на спорове

(10.1) Тези Общи Условия за продажба са предмет на и ще бъдат тълкувани в съответствие с българското законодателство.

(10.2) Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи Условия за продажба, се решават от компетентния съд в град София.

 

В сила от: 02.08.2018

„Клингспор България" ЕООД